לפני/אחרי

3-6

גיל: 3
משך הטיפול: 12 חודשים

גיל: 6
משך הטיפול: 12 חודשים

7-10

גיל: 10
משך הטיפול: 24 חודשים

גיל: 9
משך הטיפול: 6 חודשים

11-15

גיל: 11
משך הטיפול: 7 חודשים

גיל: 15
משך הטיפול: 12 חודשים

+15

גיל: 21
משך הטיפול: 23 חודשים

גיל: 31
משך הטיפול: 22 חודשים